ಮರ್ಮೊ

– ಒಂಜಿ – ಊರುಗು ಊರೇ ಸುದ್ದಿಡಿತ್ತ್‌ಂಡ್! ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ದ ದೇಸ ಭಾರತೊಡು ನಮನ ಪಿಲಿಕುಂಜ ಇನ್ಪಿ ಈ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ನೆಡ್‌ದುಂಬು ದಾದೆಕ್ಲಾ ದಾಕಲ್ ಆದುಪ್ಪಂದ್.  ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಪಂಚಾತಾಪೀಸ್‌ದ ತೀರ್ವೆ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ.  ಕಾಡಪುಡೆತ್ತ ಕುಂಜದ ಮಾಟೆದ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡುಗೆ.  ಅಂಚಾದ್ ಊರ್ದ ಪುದರ್‍ ಪಿಲಿಕುಂಜಗೆ. ಅಂಚಂದ್‌ಡ ಪಿಲಿಕುಂಜಡ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಇಲ್ಲ್ ಗುಡ್ಬಿಲ್ ಕಂಡ ತೋಟ ಮಾತ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಡ್‌ಗುಡ್ಗಡೆ.  ಊರುಡು ಪತ್ತೆಟ್ಟ್ ಏಲೆನ್ಮದಾತ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೊಂಡೆರ್‍, ಬಿಲ್ಲಾರಿ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಸಾಗೊಲಿದ […]

ಸರ್ವಜ್ಞೆಏರ್‍ ಎಂಚಾಯೆ?

ಬೋರಿದಾ ಬೆರಿಏರ್‍ದ್ | ಏರ್‍ ಚಂದ್ರನ್ ಮುಡಿತೆ ರಾರೆ ಮಗೆ ಗಣಪತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ದುಂಬುಗು ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧|| ದುಂಬು ಕೈಲಾಸೊಡುಲ | ಶಂಭು ದೇಬೆರೆ ಆಳ್ ನಂಬಿಗೆದ ಪುಷ್ಪದಂತೆಂದೆನ್ನ ಪುದರವುಲು ಇಂಬು ಕೊರ್‌ದೆಂಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨|| ಆ ಪುಸ್ಪದಂತಗಲ | ಈ ಪ್ರಪಂಚೊದ ಪುದರ್‍ ಆಪುಂಡವು ವರರುಚಿಂದ್ ಸರ್ವೊ ತೆರೆವೊಂದು ಬುಲೆದ್ ಆಪೆ ಮೂಲಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೩|| ಬಾಲೆಲಿದ್ಯಂದಿನಾ | ಬಾಲೆ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗೋಳುಗುಟ್ಟೊಂದು ಬಸವರಸ ಕಾರ್‌ಗ್‌ ಬೂರ್‍ಯ ಲಾಲ್ […]

ಕಿರ್ತಿಮೆ

“ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗಕ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಗೆ!” ಈ ಸುದ್ದಿ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬುದ್ದಿ ಬಲತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜನೊಕುಲೆನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರುದ್ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಾಲ ಕರಿದಾಂಡ್.  ಪರವೂರುಡ್ದು ಅಪೂರ್ಪೊಗು ಊರುಗು ಬರ್‍ಪಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಲೆಕಂತಿನಕ್‌ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ತಮಾನ. ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ.  ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ.  ಪೆರಿಯಡ್ಕಡ್ ಬಸ್‌ಟ್ ಜತ್ತ್‌ದ್, ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಉಲಸಾದಿಡ್ ನಡತ್ತ್‌ಂಡ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿದ ಪೇಂಟೆ ಕರಿದ್ ಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತಬೈಲ್ ಇಂದ್ ಪುದಾರ್‌ದ ಈ ಬೈಲ್‌ದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಏರ್ಕೆಡ್ ತೋಜುನ ನಾಲ್ […]

ಒಕ್ಕೆಲ್

ಅಪೂರ್ಪೋಗು ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಸುಸಿಲನ ಬಯಕೆಗ್‌ದ್ ಪೋದ್ ಒತ್ತಿನಾಲೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್, ತೇಕಮುರ್ಕ ನೆರ್ಯೊಲು. ‘ನಿಕ್ ಮಾತ ದಾಂತಿನ ಪರ್ಪಾತಿಗೆ!  ಸುಂದರನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು.  ಪದ್ದು ದಾ ಪನ್ಪೊಲು ಗೊತ್ತುಂಡಾ, ಮಾತ ಆಯಿನಿ ನಿನಡತ್ರಗೆ ಅತ್ತ್‌ಡ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಮ್ಮಯ ದಕ್ಕಯ ಪಾಡ್‌ದಾಂಡ್ಲ ದಿನ ದ್ಯೇದೊಲಿ, ಈ ವೇಜ್ಯ ಕಟೊಂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಾಲ್ವೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೊಲು, ಸುಂದರನ ಪಾಸಾಡಿ ಪತ್‌ದ್ ತಿರ್ಗಿನೆಟತ್ತ ನಿಕ್ಕ್ ಉಂದುಮಾತ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತಿನಿ?’ “ದಾಯೆ, ಎಂಚಿನಾಂಡಮ್ಮ” ಇಂದ್ ಎಂಕ್ ಚೂರ್‍ಚೂರು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ಕೇಂಡೆ.  ‘ಮಾಟ’ […]

ಕಟ್ಟಂಗಡಿ

ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಉರ್ಬು. ಸುಗ್ಗಿದ ನಟ್ಟಿ.  ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಡ್ಡ ಲಕ್‌ದ್ ದಾಮು ತೆಕ್ಕಿದಡಿತ ಕಂಡೊಡು ಎರ್‍ಲೆನ್ ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ದೆ.  ಉರಲ್‌ಗ್ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾ, ಕೇನುಂಡು-ನಾಲ್ ಮೆಯಿತ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ದಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ನಿಲೀಕೆ.  ಕಂಡ ಗೋರುದು ಇರ್ಲ ಆದ್ ಮುಟ್‌ದ್ ಪಾಡೊಡು, ಜೊಂಬುಮುಟ್ಟ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ನುಗ ದೀಯೊಂದು ನಾವೆರ್‍ ಒಯ್ತೊಂದು ಎರ್‍ಲು ಕಾರ್‍ ಒಯ್ಪಡಾಂಡ ತಂದುಮುಡಿ ಪತಿನಾಯೆ ಬುಡು ಪತ್‌ಂಡ ಇಯಾವಾ, ಉರಾಲ್ಲಾ ಬೋಡು.  ದೊಂಡೆ ದಾಮುನವು ದನಿ ಕಮ್ಮಿಯಾ, ದಾನ್ಯಪ್ಪ ಇನಿ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ. ಮರ್ಗಿಲ್ದವು […]

ಬೊಣ್ಯೋ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್

ಆ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾಯಿಬುಕ್ಕೊ ಊರುಡು ಬಾರೀ ಸಡಗರೋ.  ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ದ ಲಾರಿಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊರೊತ್ತ ಯಂತ್ರೊಲು ಉರುಗು ಪೊಸ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾದೊ.  ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಬೇಗೊ ಮುಗ್ಯೊಡುಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಕುತ್ರಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಒರೊರೊ ಇರ್ಲ್‌ಡ್‌ಲಾ ಗಾಳಿ ಸುಡರ್‍ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಆ ಊರುಡಿತ್ತಿ ರಡ್ದ್ ಹೋಟೇಲ್, ರಡ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ, ಒಂಜಿ, ಕಲಿತ್ತಬುಕೊಂಜಿ ಗಂಗಸರೆತ್ತ ಗಡಂಗ್‌ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಾಂದಿತ್ ಬೇರೊ.  ಊರುದ ನೆತ್ತೆರುರ್ಕುನ ಜವ್ವನೆರ್‍ ಬಯ್ಯೆಗ್ […]

ತಾದಿಕತೆ

“ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಽಽ…. ಕಡೆಸಂಡು!….. ನನಲಾ ಸಾದಿ ಕಡಪರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆತ್!  ಪಿದಾಡ್ನಗ ಬರ್‍ಪಂದ್ ಧಿಮಿಕುಟ್‌ದರ್‍…..” – ಸೀತಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲೆನ್ ರುಮುರುಮ್ಮ ನಡಪರೆ ಪಂಡಲ್, ಅಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಮೂವೆರುಲ್ಲೆರ್‍;  ಸೀತಕ್ಕೆ, ಅಲೆನ ಕಂಞ ಮಗೆ ಸದನೆ, ಸದನನ ಜೋಸ್ತಿ-ಅಕ್ಲೆನ ನಿರೆಮನೆತ್ತ-ರಾಜು.  ರಾಜು ಪೇಂಟೆದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆ.  ಏಳನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನನದಾನಿ ಮುಗ್ಯರೆ ಆಂಡ್.  ಸದನೆ-ಆಯನ ಪುದಾರ್‍ ಬುಡ್ಪದ್ ಪನ್ಪುಂಡ-ಸದಾ ನಂದೆ-ಮುವ್ಪೊಡು ಸಾಲೆ ಬುಡ್ದು, ಅಪ್ರಾಯ ಕಮ್ತರ್‍ ‘ಸಿರ್‍ದೇಯಿ ಭವನ’ – ಒಟೇಲ್ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಮೂವೆರೆಪ್ಪ […]

ಬೊಲ್ಲ

ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಊರುಗು ಬರ್‍ಬುಂಡುಂದ್ ನರಮನಿ ಕನಮನಸ್‌ಡ್‌ಲಾ ಎನ್ನ್‌ದ್‌ಜೆರ್‍.  ‘ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಊರು ಮುರ್ಕುಂಡುಗೆ’ ಇನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದಣ್ಣಲೆಕ ಇತ್ತಿನ ಪರಬೆರೆಗ್ ಪೇಂಟೆದಕ್ಲೆಗ್‌ಲ, ಬಡವೆರೆಗ್‌ಲ, ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಓಲುದಾಂತಿನ ಪೊಡಿಗೆ ದಿಂಜಿದ್‌ಂಡ್. ಮುಡಾಯಿಡ್ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಕಡಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಊರುಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದಿಂಚಿ ನರಮಾನಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ತೂದ್ ಕೇನಂದಿನ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್‍, ಊರುದ ನಡುತಟೊಂಜಿ ತುದೆ;  ಪಾಪನಾಶಿನಿ ತುದೆಂದ್ ಆತ ಪುದರ್‍.  ತುದೆತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್‍ಗಿಲ್ ಅರ್ಧ ಊರು;  ಅಲ್ಪ […]

ಆಮ್ಮೆ

ತುಂಡು ಕಂಡಿದ ಇಡೆಟ್ ಗಾಳಿ ಜೋರ್‌ಡ್ ನೂರೊಂದು ಉಲಯಿ ಬನ್ನಗ ಒರ ಕುಲ್ಲುದಿನಲ್ತ್‌ಡ್ಡ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಉದ್ದೊಗ್ ದಿಟ್ಟಿಪಾರಾದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಜ್ಜೆದೀಯೆ.  ಮಲ್ಲ ಉಸುಲು ಉಂತುಂತುದ್ ಪಿದಾಯಿ ಬಪ್ಯುಂಡ್.  ಸಾದಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾಪುಂಡು.  ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಪುಗೆ ದಿಂಜಿನಂಚ ಆಪುಂಡು.  ಕತ್ತಲೆ!….. ಎನ್ನ ಸುತ್ತಲಾ ಕತ್ತಲೆ ದಿಂಜಿದ್ ಬತ್ತಿನಂಚ…. ಜೂವ ನಡು ಗೂಂಡು. ಊರುನ ದಂಟೆ ಓಲು ಬೂರುಂದುಂಡಾ ದಾನಿಯಾ, ತೋಜುಜಿ….. ನೆತ್ತೆರ್‍ ಕುಂದಿನ ಕೈ ಕಾರ್‍ ಗಾಳಿದ ರಬಸೊಗು ಬೂರುದಲ್ಕ ಬಗ್ಗೂಂಡು….. ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕತ್ತಲೆ ದಿಂಜಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ‘ಈ ಲೋಕ […]

ಬೋವುಪಾಡಿಡ್ ಇಕ್ರಮೆ

ಆ ಊರ್‍ದ ಪುಡೆಟೊಂಜಿ ತಾಂಟ್ ಮೋಂಟ್ ಸಾದಿ ಮಣ್ಣ್‌ದವು.  ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬಲತ್ತ ಮುರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೋವು ಪಾಡಿನ್ಪಿ ಪುದಾರ್‌ದೊಂಜಿ ಕಾಡ್.  ಕಾಡ್‌ದ ಉಲಯಿ ಕಿರಾಲ್ ಬೋವು ಮರದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಎಸ. ಐ. ಇಕ್ರಮೆ ಎತೆಟ್ ಉಂತೊಂದೆ. ಪೀಸಿನಕಲೆಡ್ ಇರ್ವೆರ್‍ ಓಸಿದಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೆ ಪಾರ್ದೆರ್‍.  ಬಾಕಿದಕುಲು ಮಾತ ಮಂತಿರ್ಲೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಲೇಸ್‌ಗ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಡ್ಯೂಟಿಡುಲ್ಲೆರ್‍.  ಟೇಶನ್ ರೈಟ್ರ್‍ ಉಗ್ರಸೇನವೆಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಜೆಟ್ ತೆಲಾದೆ.  ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಡ್ರಗಂಡಿದ ಚಪಟ್ ದಿನನೇ ತೂದು ಇಂಚಿಡ್ದ್ ಈ ಕಾಡ್ದುಲಾಯಿ ಉಂಬ್ಯೆ ಒರಿ ಒಲ್ತ್ […]