ತುಳು ಚಿಲುಮೆ | Tulu Poems | Short Stories

ಸರ್ವಜ್ಞೆಏರ್‍ ಎಂಚಾಯೆ? 0

ಸರ್ವಜ್ಞೆಏರ್‍ ಎಂಚಾಯೆ?

ಬೋರಿದಾ ಬೆರಿಏರ್‍ದ್ | ಏರ್‍ ಚಂದ್ರನ್ ಮುಡಿತೆ ರಾರೆ ಮಗೆ ಗಣಪತಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ದುಂಬುಗು ಪನ್ಪೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೧|| ದುಂಬು ಕೈಲಾಸೊಡುಲ | ಶಂಭು ದೇಬೆರೆ ಆಳ್ ನಂಬಿಗೆದ ಪುಷ್ಪದಂತೆಂದೆನ್ನ ಪುದರವುಲು ಇಂಬು ಕೊರ್‌ದೆಂಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೨|| ಆ ಪುಸ್ಪದಂತಗಲ | ಈ...

ಕಿರ್ತಿಮೆ 0

ಕಿರ್ತಿಮೆ

“ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಗಕ್ ಮರ್ದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್‌ಗೆ!” ಈ ಸುದ್ದಿ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬುದ್ದಿ ಬಲತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜನೊಕುಲೆನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರುದ್ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಾಲ ಕರಿದಾಂಡ್.  ಪರವೂರುಡ್ದು ಅಪೂರ್ಪೊಗು ಊರುಗು ಬರ್‍ಪಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಲೆಕಂತಿನಕ್‌ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ತಮಾನ. ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ.  ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ.  ಪೆರಿಯಡ್ಕಡ್...

ಒಕ್ಕೆಲ್ 0

ಒಕ್ಕೆಲ್

ಅಪೂರ್ಪೋಗು ಕೊಡಂಗಳಗ್ ಸುಸಿಲನ ಬಯಕೆಗ್‌ದ್ ಪೋದ್ ಒತ್ತಿನಾಲೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್, ತೇಕಮುರ್ಕ ನೆರ್ಯೊಲು. ‘ನಿಕ್ ಮಾತ ದಾಂತಿನ ಪರ್ಪಾತಿಗೆ!  ಸುಂದರನ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು.  ಪದ್ದು ದಾ ಪನ್ಪೊಲು ಗೊತ್ತುಂಡಾ, ಮಾತ ಆಯಿನಿ ನಿನಡತ್ರಗೆ ಅತ್ತ್‌ಡ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಮ್ಮಯ ದಕ್ಕಯ ಪಾಡ್‌ದಾಂಡ್ಲ ದಿನ ದ್ಯೇದೊಲಿ, ಈ ವೇಜ್ಯ...

ಕಟ್ಟಂಗಡಿ 0

ಕಟ್ಟಂಗಡಿ

ಬುದ್ಯಂತೊಟ್ಟುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಉರ್ಬು. ಸುಗ್ಗಿದ ನಟ್ಟಿ.  ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಡ್ಡ ಲಕ್‌ದ್ ದಾಮು ತೆಕ್ಕಿದಡಿತ ಕಂಡೊಡು ಎರ್‍ಲೆನ್ ದಪ್ಪರೆ ಕಟ್ದೆ.  ಉರಲ್‌ಗ್ ದಾನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾ, ಕೇನುಂಡು-ನಾಲ್ ಮೆಯಿತ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ದಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ನಿಲೀಕೆ.  ಕಂಡ ಗೋರುದು ಇರ್ಲ ಆದ್ ಮುಟ್‌ದ್ ಪಾಡೊಡು, ಜೊಂಬುಮುಟ್ಟ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ನುಗ ದೀಯೊಂದು...

ಬೊಣ್ಯೋ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ 0

ಬೊಣ್ಯೋ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್

ಆ ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಸುರುವಾಯಿಬುಕ್ಕೊ ಊರುಡು ಬಾರೀ ಸಡಗರೋ.  ರಂಗ್ ರಂಗ್‌ದ ಲಾರಿಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊರೊತ್ತ ಯಂತ್ರೊಲು ಉರುಗು ಪೊಸ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾದೊ.  ಕಟ್ಟೋಣೊದ ಬೇಲೆ ಬೇಗೊ ಮುಗ್ಯೊಡುಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಕಪ್ಪು ಕರಿಯಕುತ್ರಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಪುರ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್‍.  ಒರೊರೊ ಇರ್ಲ್‌ಡ್‌ಲಾ...

ತಾದಿಕತೆ 0

ತಾದಿಕತೆ

“ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಽಽ…. ಕಡೆಸಂಡು!….. ನನಲಾ ಸಾದಿ ಕಡಪರೆ ಉಂಡು ಒಂತೆತ್!  ಪಿದಾಡ್ನಗ ಬರ್‍ಪಂದ್ ಧಿಮಿಕುಟ್‌ದರ್‍…..” – ಸೀತಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲೆನ್ ರುಮುರುಮ್ಮ ನಡಪರೆ ಪಂಡಲ್, ಅಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಮೂವೆರುಲ್ಲೆರ್‍;  ಸೀತಕ್ಕೆ, ಅಲೆನ ಕಂಞ ಮಗೆ ಸದನೆ, ಸದನನ ಜೋಸ್ತಿ-ಅಕ್ಲೆನ ನಿರೆಮನೆತ್ತ-ರಾಜು.  ರಾಜು ಪೇಂಟೆದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋಪೆ. ...

ಬೊಲ್ಲ 0

ಬೊಲ್ಲ

ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಊರುಗು ಬರ್‍ಬುಂಡುಂದ್ ನರಮನಿ ಕನಮನಸ್‌ಡ್‌ಲಾ ಎನ್ನ್‌ದ್‌ಜೆರ್‍.  ‘ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಊರು ಮುರ್ಕುಂಡುಗೆ’ ಇನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದಣ್ಣಲೆಕ ಇತ್ತಿನ ಪರಬೆರೆಗ್ ಪೇಂಟೆದಕ್ಲೆಗ್‌ಲ, ಬಡವೆರೆಗ್‌ಲ, ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ ಓಲುದಾಂತಿನ ಪೊಡಿಗೆ ದಿಂಜಿದ್‌ಂಡ್. ಮುಡಾಯಿಡ್ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಕಡಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಊರುಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು...